Algemene voorwaarden

Ga er maar eens even goed voor zitten.....

Met het tekenen van de opdracht overeenkomst (na kennismaking ontvangen van opdrachtnemer) bent u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven:

Artikel 1 − Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

 • Opdrachtnemer: Katten au pair aan huis - Claudia van Haren.
 • Opdrachtgever: persoon (huisdiereigenaar) die het overeenkomstformulier heeft ondertekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • Overeenkomstformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de dieren te verzorgen op afgesproken dagen tegen een door opdrachtgever te betalen tarief.
 • De thuis te verzorgen dieren: de dieren waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

Artikel 2 − Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige, in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig, van toepassing.
 • Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppasdieren zonder opgaaf van reden te weigeren of om een opdracht te annuleren.
 • Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.

Artikel 3 − Gezondheid en verzorging

 • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van voldoende voedsel, bodembedekking of kattenbakvulling en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door opdrachtnemer. Indien dit aangekocht moet worden, bepaalt de opdrachtnemer welke merken er gebruikt worden. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien of wormen.
 • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vlovrije kat en omgeving. Om besmetting (via vlooien en/of vlooieneitjes) te voorkomen bij andere opdrachtgevers zal verzorgen direct worden beëindigd door opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het huisdier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever van het dier of de contactpersoon. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. In geval van sterfte zal de opdrachtnemer altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan op verzoek van de opdrachtgever zorgdragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor de rekening van de opdrachtgever.
 • Indien uw huisdier(en) medicijnen gebruikt, dient u dit aan te geven op het formulier 'overeenkomst' . De opdrachtnemer zal haar uiterste best doen uw huisdier(en) deze medicijnen toe te dienen. Het kan zijn dat uw huisdier(en) dit niet toelaat, waardoor de opdrachtnemer genoodzaakt is uw huisdier(en) op uw kosten bij een dierenarts onder te brengen.
 • De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, kwalen of ongelukjes.
 • De kattenbak dient schoon te zijn bij aanvang van de verzorgperiode.
 • Vachtverzorging tijdens de bezoekjes is helaas niet mogelijk. De reden hiervoor is o.a. besmettingsgevaar maar ook in verband met de geur die via kleding van opdrachtnemer andere katten wordt overgebracht. Dit veroorzaakt stress kan soms zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen. 
 • De opdrachtnemer kan nimmer de tijden van de bezoeken garanderen en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 4 − Rechten en plichten

 • Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. Sleutel dient voor vertrek bij opdrachtnemer te zijn afgegeven.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 • Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de opdrachtnemer op.
 • Zonder daarmee in gebreke te zullen blijven, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Artikel 5 − Opschorting, ontbinding, opzeggen overeenkomst

 • De opdrachtgever is - bij het afzeggen van een vastgelegde verzorgperiode - geen kosten verschuldigd mits annulering minimaal 24 uur vooraf schriftelijk of mondeling bij opdrachtgever is aangegeven.
 • Indien opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan.
 • Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet−nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.

Artikel 6 − Betaling en incassokosten

 • Betaling dient uiterlijk 2 dagen voor de opdrachtperiode te zijn bijgeschreven op ABN rekeningnummer NL 95 ABNA 0442 6749 37 t.n.v. C.F.J.G.M. van Haren te Rotterdam. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 − Aansprakelijkheid

 • Eigenaar van de huisdieren is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas− en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan −zo spoedig mogelijk− in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.
 • Opdrachtnemer voert de overeengekomen taken zo goed als mogelijk is uit. Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, vermissing of overlijden van de huisdieren.

Artikel 8 - Privacy

 • Uw gegevens worden uitsluitend door opdrachtgever gebruikt en niet aan derden verstrekt. Hierop geldt de uitzondering van mogelijk de dierenarts en eventueel vooraf besproken collega oppas.
 • Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat ze niet naar uw huis herleid kan worden.
 • Na afloop van de oppasperiode laat de opdrachtnemer (indien anders afgesproken) uw in uw brievenbus achter.
 • De overeenkomst bewaart de opdrachtnemer uw gegevens voor eventuele toekomstige opdrachten.
 • Beeldmateriaal dat is gemaakt voor het sturen van updates tijdens uw vakantie, kan gebruikt worden voor online activiteiten zoals Instagram, Facebook of de website. Hierbij wordt geen vermelding gemaakt van de locatie, periode en zal de woning van binnen niet zichtbaar zijn. 

Artikel 9 - Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder in gebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.