Algemene voorwaarden
Pak een lekker bakkie en ga er eens even goed voor zitten.....

Definities

1.1 Opdrachtnemer: Katten au pair aan huis
1.2 Opdrachtgever: Katteneigenaar die de overeenkomst aangaat met 'Katten au pair aan huis'.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Opdrachtnemer verplicht zich de dieren te verzorgen van opdrachtgever voor overeengekomen tijdsduur en volgens overeengekomen voorwaarden zoals aangegeven en opgetekend in de overeenkomst (en indien van toepassing in bijlage 1 voor verzorgen van overige kleine huisdieren) met 'Katten au pair aan huis'.

Artikel 3 Rechten en plichten van opdrachtnemer
3.1 Opdrachtnemer zal naar beste kunnen zorgdragen voor uw huisdier(en).
3.2 Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden oppasverzoek weigeren tijdens of na afloop van het intakegesprek.
3.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten stop te kunnen zetten.
3.4 Indien opdrachtnemer, in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, niet in staat is op te passen, wordt dit tijdig (minimaal 24 uur van te voren) aangegeven.

Artikel 4 Rechten en plichten van opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever verklaart overeenkomst (én, indien van toepassing, bijlage 2) naar waarheid te verstrekken of in te vullen.
4.2 Opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet of verkeerd vermelden van noodzakelijke informatie.
4.3 Wanneer opdrachtgever toestemming geeft om de kat(ten) naar buiten te laten gaan, d.m.v. kattenluik of tijdens bezoek van opdrachtnemer, dient de kat(ten) voorzien te zijn van een chip. Het chipnummer moet in het dierenpaspoort staan en dierenpaspoort dient ten allen tijden te worden overhandigd aan opdrachtnemer.
4.4 Opdrachtgever dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor opdrachtnemer en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren.
4.5 Opdrachtgever dient te zorgen, minimaal een dag voor vertrek, dat opdrachtnemer in bezit komt van uw huissleutel.
4.6 Opdrachtgever dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen.
4.7 Opdrachtgever dient gegevens van minimaal een contactpersoon aan opdrachtnemer te overhandigen. Waar opdrachtnemer in dringende gevallen, indien opdrachtgever niet bereikbaar is, overleg mee kan plegen. Indien opgegeven contactpersoon niet bereikbaar is, neemt opdrachtnemer (altijd in het belang van uw huisdier(en) een eigen beslissing). Bijkomende kosten worden doorberekend aan opdrachtgever.
4.8 Opdrachtgever dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en binnen handbereik voor de verzorging van uw huisdier(en). Wanneer deze middelen niet (duidelijk zichtbaar) aanwezig zijn, zal opdrachtnemer deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen, waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattengrit en schepje voor schoonmaken van de kattenbak, voldoende medicatie, kam en/of borstel, stofzuiger/veger en blik, vuilniszakken, keukenpapier en/of andere schoonmaakdoekjes. Alle andere middelen noodzakelijk voor een goede verzorging van uw huisdier(en).
4.9 Opdrachtgever dient opdrachtnemer te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en bekend zijn bij opdrachtnemer.
4.10 Opdrachtgever dient opdrachtnemer te berichten bij thuiskomst, via mail/sms of telefonisch contact. Bij geen bericht zal de oppas worden voortgezet waarbij bijkomende kosten op opdrachtgever worden verhaald.
4.11 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de huissleutel uiterlijk een dag voor vertrek in het bezit is van de Katten au pair aan huis. De sleutel kan worden afgegeven bij de Katten au pair of in overleg door de Katten au pair worden opgehaald.

Artikel 5 Privacy
5.1 Uw gegevens worden uitsluitend door 'Katten au pair aan huis' gebruikt en niet aan derden verstrekt. Hierop geldt de uitzondering van mogelijk de dierenarts.
5.2 Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat ze niet naar uw huis herleid kan worden.
5.3 Na afloop van de oppasperiode laat de opdrachtnemer (indien anders afgesproken) uw sleutel in uw huis achter (sleutel wordt door de brievenbus gedaan).
5.4 Na afloop van de overeenkomst bewaart 'Katten au pair aan huis' uw gegevens, zodat er geen nieuw intakegesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende overeenkomst.

Artikel 6 Gezondheid
6.1 In geval van gezondheidsproblemen van uw huisdier(en) tijdens de overeenkomst, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een dierenarts te raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever of indien opdrachtgever niet bereikbaar is met opgegeven contactpersoon. Indien opdrachtgever én opgegeven contactpersoon niet bereikbaar zijn, zal opdrachtnemer zelf een beslissing maken. Deze beslissing zal ten allen tijden genomen worden in het belang van uw huisdier(en). Opdrachtnemer zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal opdrachtnemer naar de eigen dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer altijd handelen in het belang van uw huisdier(en). Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij opdrachtgever in rekening gebracht worden.
6.2 In geval van overlijden of inslapen van het dier zal de opdrachtnemer altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever of uw opgegeven contactpersoon, zodat er de mogelijkheid is voor begrafenis of crematie. Indien u en ook uw contactpersoon niet bereikbaar zijn, zal opdrachtnemer zelf de best mogelijke beslissing voor u nemen. Opdrachtnemer kan hier achteraf nooit op worden aangesproken.
6.3 Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Voor ieder bezoek aan een dierenarts wordt € 15,00 extra in rekening gebracht (exclusief reiskosten, parkeerkosten en kosten dierenarts).

Artikel 7 Geneeskundige hulp/medicijngebruik van uw huisdieren

7.1. Indien uw huisdier(en) medicijnen gebruikt, dient u dit aan te geven op het formulier 'overeenkomst' . De opdrachtnemer zal haar uiterste best doen uw huisdier(en) deze medicijnen toe te dienen. Het kan zijn dat uw huisdier(en) dit niet toelaat, waardoor de opdrachtnemer genoodzaakt is uw huisdier(en) op uw kosten bij een dierenarts onder te brengen.

Artikel 8 Schade en aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtgever is als eigenaar van de dieren volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die de dieren van de opdrachtgever aanbrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen. Opdrachtnemer is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.
8.2 Opdrachtgever gaat de overeenkomst aan voor eigen risico.
8.3 Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke verlies, ziekte, zwangerschap of overlijden van uw huisdier(en).
8.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever door oorzaak van de huisdieren, of in het geval van niet te voorkomen gebeurtenissen.
8.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door 'Katten au pair aan huis' zelf direct aangebrachte schade.
8.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij mogelijk ontsnappen van uw huisdier(en), of wanneer uw huisdier(en) bij buiten laten niet terugkeren of overlijden tijdens uw afwezigheid.
8.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier(en) met vlooien, wormen en/of andere ziektes.

Artikel 9 Tarieven
9.1 Tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek en definitief bevestigd in de opdrachtbevestiging.
9.2 Genoemde tarieven zijn exclusief eventuele reis- en parkeerkosten. Parkeerkosten worden ten allen tijden doorberekend. Reiskosten gelden niet voor de volgende postcodes: 3013, 3014, 3021, 3022, 3023, 3032, 3033, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042 en 3051. Woont u buiten dit postcodegebied dan worden er reiskosten (€ 0,19 cent per KM) aan u doorgerekend. Onverwachte kosten (zoals bv. bezoek dierenarts) worden na afloop volledig aan u doorberekend. Deze kosten worden bij thuiskomst betaald. 
9.3 De opdrachtnemer behoudt zich altijd het recht voor, zonder opgaaf van reden, de tarieven te kunnen wijzigen.

Artikel 10 Betalingen
10.1 De verschuldigde tarieven dienen voor aanvang oppasservice (minimaal 2 dagen) voor vertrek overgemaakt worden op bankrekening van Katten au pair aan huis. Contante betaling kan in overleg plaatsvinden. 
10.2 Als u door omstandigheden (ziekte, ongeluk of familie omstandigheden) tijdens uw vakantie eerder terugkomt, hoeft u alleen de daadwerkelijk geleverde verzorging te betalen (teveel betaald wordt geretourneerd). Indien uw vakantie langer duurt dan opgegeven in de overeenkomst met 'Katten au pair aan huis', zorgt opdrachtnemer ervoor dat oppasservice voortgezet wordt tot uw thuiskomst. Deze kosten worden bij thuiskomst betaald. 

Artikel 11 Annuleren 
11.1 Opdrachtgever mag annuleren zonder opgaaf van reden, tenminste 48 uur schriftelijk voor aanvang 1e dag van de oppasservice.

11.2 Wanneer de oppasperiode al is ingegaan mag de opdrachtgever ook in overleg bepaalde dagen annuleren met recht op restitutie, maar alleen wanneer dit van te voren is overeengekomen en goedgekeurd door opdrachtnemer.